Chuyên mục được quan tâm nhất

Báo cáo thí nghiệm công trình – xây dựng -

Tên file: Báo cáo thí nghiệm công trình

Chuyên ngành:  xây dựng
Cơ quan phát hành: ĐH bách Khoa TP HCM

Định dạng : .doc


Download file:  Click Here To Download – Tải Về Máy

PASSWORD (nếu có):  zomfacter

 HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Mục lục

PHẦN 1. THÍ NGHIỆM DÀN THÉP. 3

1.1 Mục đích thí nghiệm.. 3

1.2 Cấu tạo và kích thước dàn thép. 3

1.3 Thiết bị thí nghiệm.. 4

1.3.1 Thiết bị đo chuyển vị 4

1.3.2 Thiết bị đo biến dạng và ứng suất 4

1.3.3 Dụng cụ gia tải 4

1.4 Sơ đồ thí nghiệm.. 4

1.5 Quy trình thí nghiệm.. 5

1.6 Kết quả thí nghiệm.. 7

1.6.1 Thí nghiệm đo chuyển vị 7

1.6.2 Thí nghiệm đo biến dạng. 9

1.7 Tính toán l‎í thuyết 9

1.7.1 Kết quả chuyển vị 10

1.7.2 Kết quả nội lực. 10

1.8 Đồ thị kết quả thí nghiệm về tải trọng-biến dạng. 11

1.9 Đồ thị kết quả thí nghiệm về tải trọng-độ võng. 13

1.10 Nhận xét và bình luận. 15

PHẦN 2. DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP. 18

2.1 Mục đích thí nghiệm.. 19

2.2 Cấu tạo và kích thước dầm bê tông cốt thép. Sơ đồ thí nghiệm.. 19

2.3 Thiết bị thí nghiệm.. 20

2.4 Quy trình thí nghiệm.. 20

2.5 Kết quả thí nghiệm.. 20

2.6 So sánh lý thuyết với kết quả thí nghiệm.. 24

2.6.1 Theo l‎ý thuyết sức bền vật liệu. 24

2.6.2 Theo lý thuyết bê tông cốt thép. 26

2.6.3 So sánh với các giá trị đo được: 26

2.7 Nhận xét và bình luận. 27

PHẦN 3. TRẢ LỜI CÂU HỎI

0 comments:

Post a Comment