Chuyên mục được quan tâm nhất

Bộ sưu tập các file robots.txt

Việc tạo cho blog hay website một file robots.txt hợp lý sẽ có tác dụng vô cùng lớn để tối ưu hóa cho các bộ máy tìm kiếm. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều các hướng dẫn cũng như lời khuyên trên mạng cho việc tạo file này. ghit.co.cc cũng có đăng một bài hướng dẫn tạo file robots.txt cho blog. Người ta viết hướng dẫn thì rất nhiều, nhưng người ta lại không cho chúng ta biết họ đã thiết lập cho file robots.txt của họ như thế nào. Chính vì thế, thay vì nghe họ nói thì chúng ta hãy xem họ làm thế nào.

Tôi xin tập hợp các file robots.txt từ rất nhiều các blog và các webiste nổi tiểng ở các lĩnh vực khác nhau để các bạn tham khảo.

Vài lời nhận xét :

  • Chỉ có 2 trong số 30 website và blog mà chúng tôi kiểm tra là không sử dụng file robots.txt

  • Ngay cả khi bạn không có một yêu cầu đặc biệt nào cho con bot tìm kiếm thì bạn vẫn nên sử dụng file robots.txt.

  • Hầu hết họ đều sử dụng thuộc tính “User-agent:*” để kiểm soát và cho phép các bộ máy tìm kiếm.

  • Họ sử dụng “Disallow” nhiều nhất là để chặn RSS Feed.

  • Có một số site còn sử dụng cả URL của sitemap trong file robots.txt.


Những người sử dụng file robots.txt một cách rất hạn chế

Problogger.net

User-agent: *
Disallow:


Marketing Pilgrim


User-agent: *
Disallow:

Search Engine Journal

User-agent: *
Disallow:

Matt Cutts

User-agent: *
Allow:
User-agent: *
Disallow: /files/

Pronet Advertising

User-agent: *
Disallow: /mt
Disallow: /*.cgi$

TechCrunch

User-agent: *
Disallow: /*/feed/
Disallow: /*/trackback/

Những người sử dụng file robot.txt với rất nhiều quy định

Online Marketing Blog

User-agent: Googlebot
Disallow: */feed/

User-agent: *
Disallow: /Blogger/
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /stats/
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /2005x/

Shoemoney

User-Agent: Googlebot
Disallow: /link.php
Disallow: /gallery2
Disallow: /gallery2/
Disallow: /category/
Disallow: /page/
Disallow: /pages/
Disallow: /feed/
Disallow: /feed

Scoreboard Media

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/

User-agent: Googlebot
Disallow: /category/
Disallow: /page/
Disallow: */feed/
Disallow: /2007/
Disallow: /2006/
Disallow: /wp-*

SEOMoz.org

User-agent: *
Disallow: /blogdetail.php?ID=537
Disallow: /blog?page
Disallow: /blog/author/
Disallow: /blog/category/
Disallow: /tracker
Disallow: /ugc?page
Disallow: /ugc/author/
Disallow: /ugc/category/

Wolf-Howl

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /images/
Disallow: /noindex/
Disallow: /privacy-policy/
Disallow: /about/
Disallow: /company-biographies/
Disallow: /press-media-room/
Disallow: /newsletter/
Disallow: /contact-us/
Disallow: /terms-of-service/
Disallow: /terms-of-service/
Disallow: /information/comment-policy/
Disallow: /faq/
Disallow: /contact-form/
Disallow: /advertising/
Disallow: /information/licensing-information/
Disallow: /2005/
Disallow: /2006/
Disallow: /2007/
Disallow: /2008/
Disallow: /2009/
Disallow: /2004/
Disallow: /*?*
Disallow: /page/
Disallow: /iframes/

John Chow

sitemap: http://www.johnchow.com/sitemap.xml

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /go/
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Disallow: /author/
Disallow: /page/
Disallow: /category/
Disallow: /wp-images/
Disallow: /images/
Disallow: /backup/
Disallow: /banners/
Disallow: /archives/
Disallow: /trackback/
Disallow: /feed/

User-agent: Googlebot-Image
Allow: /wp-content/uploads/

User-agent: Mediapartners-Google
Allow: /

User-agent: duggmirror
Disallow: /

Smashing Magazine

Sitemap: http://www.smashingmagazine.com/sitemap.xml

User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:

User-agent: *
Disallow: /styles/
Disallow: /inc/
Disallow: /tag/
Disallow: /cc/
Disallow: /category/

User-agent: MSIECrawler
Disallow: /

User-agent: psbot
Disallow: /

User-agent: Fasterfox
Disallow: /

User-agent: Slurp
Crawl-delay: 200

Gizmodo

User-Agent: Googlebot
Disallow: /index.xml$
Disallow: /excerpts.xml$
Allow: /sitemap.xml$
Disallow: /*view=rss$
Disallow: /*?view=rss$
Disallow: /*format=rss$
Disallow: /*?format=rss$
Sitemap: http://gizmodo.com/sitemap.xml

Lifehacker

User-Agent: Googlebot
Disallow: /index.xml$
Disallow: /excerpts.xml$
Allow: /sitemap.xml$
Disallow: /*view=rss$
Disallow: /*?view=rss$
Disallow: /*format=rss$
Disallow: /*?format=rss$
Sitemap: http://lifehacker.com/sitemap.xml

Các site Media

Wall Street Journal

User-agent: *
Disallow: /article_email/
Disallow: /article_print/
Disallow: /PA2VJBNA4R/
Sitemap: http://online.wsj.com/sitemap.xml

ZDNet

User-agent: *
Disallow: /Ads/
Disallow: /redir/
# Disallow: /i/ is removed per 190723
Disallow: /av/
Disallow: /css/
Disallow: /error/
Disallow: /clear/
Disallow: /mac-ad
Disallow: /adlog/
# URS per bug 239819, these were expanded
Disallow: /1300-
Disallow: /1301-
Disallow: /1302-
Disallow: /1303-
Disallow: /1304-
Disallow: /1305-
Disallow: /1306-
Disallow: /1307-
Disallow: /1308-
Disallow: /1309-
Disallow: /1310-
Disallow: /1311-
Disallow: /1312-
Disallow: /1313-
Disallow: /1314-
Disallow: /1315-
Disallow: /1316-
Disallow: /1317-

NY Times

# robots.txt, www.nytimes.com 6/29/2006
#
User-agent: *
Disallow: /pages/college/
Disallow: /college/
Disallow: /library/
Disallow: /learning/
Disallow: /aponline/
Disallow: /reuters/
Disallow: /cnet/
Disallow: /partners/
Disallow: /archives/
Disallow: /indexes/
Disallow: /thestreet/
Disallow: /nytimes-partners/
Disallow: /financialtimes/
Allow: /pages/
Allow: /2003/
Allow: /2004/
Allow: /2005/
Allow: /top/
Allow: /ref/
Allow: /services/xml/

User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:

YouTube

# robots.txt file for YouTube

User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:

User-agent: *
Disallow: /profile
Disallow: /results
Disallow: /browse
Disallow: /t/terms
Disallow: /t/privacy
Disallow: /login
Disallow: /watch_ajax
Disallow: /watch_queue_ajax

Còn Google thì sao?

Google

User-agent: *
Allow: /searchhistory/
Disallow: /news?output=xhtml&
Allow: /news?output=xhtml
Disallow: /search
Disallow: /groups
Disallow: /images
Disallow: /catalogs
Disallow: /catalogues
Disallow: /news
Disallow: /nwshp
Disallow: /?
Disallow: /addurl/image?
Disallow: /pagead/
Disallow: /relpage/
Disallow: /relcontent
Disallow: /sorry/
Disallow: /imgres
Disallow: /keyword/
Disallow: /u/
Disallow: /univ/
Disallow: /cobrand
Disallow: /custom
Disallow: /advanced_group_search
Disallow: /advanced_search
Disallow: /googlesite
Disallow: /preferences
Disallow: /setprefs
Disallow: /swr
Disallow: /url
Disallow: /default
Disallow: /m?
Disallow: /m/search?
Disallow: /wml?
Disallow: /wml/search?
Disallow: /xhtml?
Disallow: /xhtml/search?
Disallow: /xml?
Disallow: /imode?
Disallow: /imode/search?
Disallow: /jsky?
Disallow: /jsky/search?
Disallow: /pda?
Disallow: /pda/search?

1 comments:

Hưng Tin TM Co.,Ltd said...

Chạ hiểu
thế bạn ơi, blogspot thì copy cái cuối và đặt vô là xong ah?

Post a Comment