Chuyên mục được quan tâm nhất

Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng Photoshop

Hình ảnh sản phẩm mà bạn sẽ tạo ra


Layer styles là một công cụ mạnh mẽ trong Photoshop, nó cho phép bạn nhanh chóng tạo ra các hiệu ứng và sau đó bạn có thể gắn vào những Object bổ sung. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng minh cách sử dụng Layer styles để tạo ra hiệu ứng Text chứa đầy chất lỏng trong Photoshop. Hãy bắt đầu!

Bước 1

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo ra một document mới, có kích thước 1500px x 1000px. Làm đầy Background với một Linear Gradient, sử dụng màu # acacac là màu của Foreground, và # e1e1e1 là màu của Background. Bắt đầu từ phần cuối cùng của File và đi lên.
Step 1 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 2

Bây giờ, nhập text mà bạn muốn gắn vào hiệu ứng, sử dụng màu # dbdbdb, kích thước 300px, và Font là “Cooper Std”. Bất kỳ font chữ đậm cũng sẽ rẩt phù hợp, chỉ cần đảm bảo nó ở dạng in đậm.
Sao chép layer text, đổi tên cả 2 layer như hiển thị trong hình bên dưới.
Step 2 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 3

Kích đúp vào layer phía dưới cùng (PSDtuts – dưới cùng), và gắn các layer styles sau:
Step 3 1 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 3 2 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 3 3 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 3 4 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 4

Bây giờ, thay đổi giá trị Fill của layer trên cùng (PSDtuts – trên cùng) xuống (0%), sau đó kick đúp vào nó, và gắn các layer styles sau:
Step 4 1 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 4 2 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 4 3 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 5

Sử dụng “Rectangle Tool”, vẽ một hình chữ nhật bao phủ nửa bên dưới của Text, màu sắc phải là màu # aa4280. Hãy chắc chắn layer hình chữ nhật sẽ nằm giữa 2 layer text (‘PSDtuts – dưới cùng ‘ và ‘PSDtuts – trên cùng’).
Step 5 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 6

Chọn “Add Anchor Point Tool”, và bắt đầu thêm các điểm ở các edge của các chữ cái, đó là nơi các chữ cái giao nhau với hình chữ nhật.
Step 6 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 7

Khi bạn đã hoàn thành, hãy bắt đầu thêm các điểm giữa các Edge, những điểm này sẽ xác định phần trên cùng và phần dưới cùng của chất lòng. Sau khi thêm các điểm, chúng ta sử dụng “Direct Selection Tool” để chọn các điểm và di chuyển chúng lên – xuống. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng “Delete Anchor Point Tool” để loại bỏ bất cứ điểm nào bạn không muốn. Tiếp tục thay đổi các điểm cho đến khi bạn hài lòng với kết quả nhận được.
Step 7 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 8

Chúng ta sẽ rasterize layer của hình chữ nhật, do đó, tạo một bản sao của layer hình chữ nhật, sau đó, nhấp chuột phải lên bản copy, và chọn “Rasterize Layer “.
Nhấn phím Ctrl, và trong khi bạn vẫn còn đang nhấn nó, nhấp chuột phải lên icon của một trong các layer text để tạo một vùng chọn, sau đó, nhấn Cmd / Ctrl + Shift + I để đảo vùng chọn, và nhấn Delete .
Step 8 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 9

Kích đúp vào layer của hình chữ nhật đã rasterized, và gắn các Style sau đây.
Step 9 1 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 9 2 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 9 3 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 9 4 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 9 5 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 9 6 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng
Step 9 7 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Bước 10

Bây giờ, bạn vẫn còn có thể thay đổi màu sắc của chất lỏng bằng cách thêm một Hue và Saturation adjustment layer, và chọn màu sắc bạn thích.
Step 10 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Hình ảnh cuối cùng

Đây là kết quả cuối cùng. Hy vọng bạn thích hướng dẫn này.
Final Result Fuchsia s Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Chất Lỏng

Dịch và biên tập từ: Psd.Tut

0 comments:

Post a Comment