Chuyên mục được quan tâm nhất

Cách hiệu chỉnh chi tiết ảnh trong Photoshop


Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết hình ảnh:
1. Lựa chọn vùng ảnh và hiệu chỉnh biên chọn
+ Chọn vùng ảnh bằng dải màu (chủ yếu được ứng dụng khi cần hiệu chỉnh các ảnh có cùng một dải màu đồng nhất)
Chọn Select -> Color Range (hiện hộp thoại)
Select: Lựa chọn màu ứng với vùng cần chọn (Sampled Colors ó chọn chung)
Fuzziness: Nới rộng hoặc thu hẹp dải màu chọn (bấm kéo chuột vào thanh trượt)
          - Bấm chuột vào vùng màu trên ảnh để lựa chọn -> OK
+ Hiệu chỉnh biên chọn
Chọn Select -> Modify cho các lựa chọn:
Border: Chuyển biên chọn thành vùng biên chọn (nhập vào giá trị Width ó độ dày)
Smooth: Tạo độ mịn cho đường biên chọn (nhập vào giá trị Sample Radius ó bán kính mịn)
Expand: Nới rộng vùng chọn (nhập giá trị Expand By ó số điểm ảnh nới rộng)
Contract: thu hẹp vùng chọn (nhập giá trị Contract By ó số điểm ảnh thu hẹp)
+ Tạo độ mịn cho biên ảnh chọn
Chọn Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) và nhập giá trị độ mịn khoảng 3 ->5 pixels
+ Phóng to, thu nhỏ biên chọn
Chọn Select -> Transform Selection, bấm kéo chuột tại các nút ở góc vùng chọn để phóng to, thu nhỏ hoặc xoay. Gõ Enter để chấp nhận - Esc để huỷ bỏ hiệu chỉnh
2. Lưu trữ và lấy lại vùng biên chọn
a/ Lưu trữ vùng biên chọn
+ Lưu trữ biên chọn mới
          - Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
          - Chọn Select -> Save Selection (hiện hộp thoại)
-> Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
                   -> Name: Tên của biên cần lưu
+ Lưu thêm vùng chọn mới vào vùng đã ghi
          - Lựa vùng cần thêm
          - Chọn Select -> Save Selection
                   -> Document: Lựa File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
                   -> Chanel: Lựa tên cần lưu thêm
                   -> Chọn Add To Chanel
+ Loại bớt vùng chọn đã ghi
          - Xác định vùng chọn đã ghi cần loại bớt => chọn vùng cần loại bớt
          - Chọn Select -> Save Selection
                   -> Document: Lựa File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
                   -> Chanel: Lựa tên cần bớt
                   -> Chọn Subtract From Chanel
+ Ghi đè vùng chọn mới vào vùng đã ghi
          - Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
          - Chọn Select -> Save Selection
-> Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
                   -> Chanel: Lựa tên cần ghi đè
                   -> Chọn Replace Chanel
b/ Lấy lại vùng biên chọn đã lưu
Chọn Select -> Load Selection (hiện hộp thoại)
          + Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
          + Chanel: Lựa chọn tên vùng cần lấy
          + Operation cho các lựa chọn:
                   - New Selection: Lấy thành vùng chọn mới
                   - Add To Selection: Thêm vào vùng chọn trước đó
Subtract From Selection: Loại bớt vùng chọn trước theo phương pháp bỏ phần giao
                   - Intersect: Lấy giao của vùng hiện chọn với vùng đã lưu
3. Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh bằng công cụ
- C.cụ 1.6 Hiệu chỉnh độ mịn và tương phản của ảnh
          1.6.1 Blur Tool - R: Tăng độ min cho vùng ảnh
          1.6.2 Sharpen Tool - R: Tăng độ sắc của ảnh
          1.6.3 Smudge Tool - R: Hoà trộn phân vạch giữa hai màu
- C.cụ 2.6 Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
          2.6.1 Dodge Tool - O: Tăng độ sáng của ảnh
          2.6.2 Burn Tool - O: Tăng độ tối của ảnh
          2.6.3 Sponge Tool - O: Tạo độ mờ của ảnh
* Nháy kép chuột vào công cụ (hiện hộp thoại) và thay đổi áp lực (Pressure) của công cụ cho mỗi lần hiệu chỉnh


0 comments:

Post a Comment