Chuyên mục được quan tâm nhất

Tìm hiểu về các Bộ lọc ảnh trong photoshop


Bộ lọc ảnh trong photoshop:
1. Bộ lọc mịn ảnh
+ Lựa chọn lớp ảnh cần làm mịn (có thể lựa chọn chi tiết một vùng trên lớp ảnh)
+ Chọn Filter->Noise (có các lựa chọn hiệu ứng)
          * Add Noise  Tăng cường độ sạn của ảnh
             - Amount   Độ dày của sạn ảnh
             - Uniform  Theo khuân mẫu chuẩn (độ sạn đồng đều)
             - Gaussian  Độ sạn không đồng đều về sắc độ và độ nét
             - Lựa chọn Monochromatic làm cho các hạt sạn trở thành đơn sắc
          * Despeckle  Tăng cường độ mịn của ảnh
          * Dust & Scratches  Hiệu chỉnh các hiệu ứng mịn và sạn của ảnh
                   - Radius   Bán kính của điểm ảnh
                   - Threshold  Phân lớp áp lực
          (nên kết hợp việc thay đổi hai giá trị trên để tăng cường hiệu ứng mịn và sạn ảnh)
          * Median  Tăng cường độ mịn của ảnh bằng cách tăng giá trị Radius (bán kính điểm màu ảnh)
2. Bộ lọc làm nhoè ảnh
+ Lựa chọn lớp ảnh cần tạo hiệu ứng nhoè
+ Chọn Filter -> Blur (cho các lựa chọn sau)
          * Blur                            Làm nhoè ảnh
          * Blur more                   Tăng thêm độ nhoè
          * Gaussian blur   Làm nhoè băng phương pháp tăng độ lớn của điểm ảnh (thay đổi giá trị Radius)
          * Motion blur       Làm nhoè theo phương pháp điểm ảnh và chỉ thị hướng nhoè
                   + Angle       Góc hướng nhoè
                   + Distance  áp lực nhoè
          * Radial Blur  Làm nhoè theo phương pháp xoáy
                   + Amount  áp lực của xoáy
                   + Blur center  Bấm chuột vào vị trí bất kỳ làm tâm xoáy
                   + Blur Method  Phương thức xoáy (Spin <=> Xoáy tròn; Zoom <=> Xoáy theo tâm)
                   + Quality  Chất lượng xoáy
                             - Draft   Yếu
                             - Good  Trung bình
                             - Best   Mạnh
          * Smart blur  Làm nhoè tổng hợp
                   + Radius  Thay đổi bán kính của điểm ảnh
                   + Threshold  áp lực của hiệu ứng (phụ thuộc vào giá trị Radius)
                   + Quality  Lựa chọn hiệu quả của hiệu ứng
                   + Mode  Phương thức tổng hợp
3/ Bộ lọc tổng hợp
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh
+ Chọn Filter->Distort (cho các lựa chọn)
·        Diffuse Glow...                    Tạo các hạt sạn ảnh
                   + Graininess                   Mật độ hạt sạn
                   + Glow Amount   Thay đổi độ sáng tối chung của toàn ảnh
                   + Clear Amount   Làm giảm hoặc tăng áp lực của giá trị Glow Amount
·        Glass...                      Hiệu ứng lồng kính
                   + Distortion                    áp lực của hiệu ứng
                   + Smoothness       Độ mịn của hiệu ứng
                   + Texture             Chọn vật liệu của hiệu ứng
                   + Scaling              Độ phóng to, thu nhỏ
·        Ocean Ripple..           Hiệu ứng không gian nước
                   + Ripple size         Độ lớn của các gợn sóng
                   + Ripple Magnitude       áp lực của hiệu ứng
·        Pinch...                    Hiệu ứng lồi và lõm cho vùng ảnh
                   + Amount             Chuyển hiệu ứng từ lồi sang lõm
·        Polar Coordinates...  Xoắn tâm
                   + Rectangular to polar  Xoắn từ tâm
                   + Polar to Rectangular  Xoắn tròn
·        Ripple...                    Hiệu ứng gợn sóng
                   + Amount             áp lực của gợn sóng
                   + Size                             Chọn kích cỡ
·        Shear...                     Uấn ảnh tự do
                   + Wrap Around   Tô kín/ Repeat Edge Pixels     Giữ nguyên khổ ảnh
                   + Bấm kéo chuột vào đường trên đồ thị để kéo ảnh
·        Spherize...                 Hiệu ứng lồi, lõm của ảnh
                   + Amount             Chuyển từ lồi sang lõm
                   + Mode                 Lựa chọn hướng của hiệu ứng
·        Twirl...                      Hiệu ứng xoắn ảnh
                   + Angle                Thay đổi áp lực xoắn bằng góc xoắn
·        Wave...                      Hiệu ứng sóng từ
                   + Number of Generators         Số lượng cuận sóng
                   + Wavelength                 Độ dài áp lực sóng
                   + Amplitude                            Độ trơn của sóng
                   + Scale                           Tỷ lệ phóng của sóng theo chiều ngang và dọc
·        ZigZag                      Tạo các đường Zigzag
                   + Amount             áp lực của đường Zigzag
                   + Ridges               Tăng cường áp lực bằng việc thêm một số đường Zigzag vào ảnh
4/ Hiệu ứng tô, trát ảnh
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn Filter -> Render
·        3D Transform...                  Hiệu ứng khối không gian
                   (chỉ dẫn trực tiếp)
·        Lens Flare...             Hiệu ứng đèn chiếu
                   + Brightness                  Độ sáng tối của đèn
                   + Flare Center      Vị trí tâm của đèn chiếu
                   + Lens Type                   Lựa chọn kiểu đèn
·        Lighting Effects...     Hiệu ứng đèn trường
                   + Style                  Chọn thể loại đèn trường
                   + Light Style         Chọn kiểu đèn (trước đó phải bấm chọn đèn thể hiện trong hộp Lighting Effects)
                   + Thay đổi các giá trị về áp lực của đèn và màu sắc cho phù hợp với yêu cầu của ảnh
1. Các hiệu ứng
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn Filter -> Stylize (cho các lựa chọn)
·        Diffuse...                   Làm nhoè phân vạch màu của ảnh (thêm các điểm ảnh vào phân vạch màu)
                   + Nomal               Trung bình
                   + Darken Only     Tăng tối
                   + Lighten Only     Tăng sáng
·        Emboss...         Hiệu ứng trạm khắc của ảnh
                   + Angle       Góc xây dựng hiệu ứng
                   + Height     Độ cao
                   + Amount   áp lực sáng tối của ảnh
·        Extrude...        Hiệu ứng khối cho ảnh
                   + Type        Kiểu khối (Blocks <=> Khối vuông; Pyramids <=> Khối chóp)
                   + Size                    Kích cỡ của khối
                   + Depth      Độ sâu của khối
                   + Lựa chọn Solid Front Faces sẽ tô toàn bộ bề mặt của khối
·        Find Edges...   Chuyển ảnh chụp sang dạng đường nét vẽ sáng
·        Glowing Edges...      Chuyển ảnh chụp sang dạng đường nét vẽ tối
                   + Edge Width       Độ dày của đường nét
                   + Edge Brightness         Độ sáng của đường nét
                   + Smoodness        Độ mịn của đường nét
·        Tiles...              Chia ảnh thành các khung ảnh nhỏ
                   + Number of Tiles                    Số lượng ô
                   + Maximum Offset        Số đối tượng tạo thêm
                   + Lựa chọn Inverse Image để tô viên của các khung
·        Trace Contour...       Chuyển ảnh sang dạng đường nét
                   + Level        Mức độ chuyển
                   + Edge        Hướng chuyển (Upper Lên trên/ Lower Xuống dưới)
·        Wind...             Hiệu ứng gió cuấn
                   + Menthod  Phương thức
                             - Wind        Nhẹ
                             - Blast                   Trung bình
                             - Stagger     Mạnh
                   + Direction Hướng gió
                             - From the Left     Từ bên trái
                             - From the Right  Từ bên phải
2. Các hiệu ứng về chìm và nổi của ảnh
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn Filter -> Texture cho các lựa chọn
·        Craquelure...   Tạo các hằn khối
                   + Crack Spacing  Độ rộng của các đường phân vạch
                   + Crack Depth     Độ sâu của các đường phân vạch
                   + Crack Brightness                  Độ sáng tối của các đường phân vạch
·        Grain...            Tạo các hạt sạn ảnh
                   + Intensity   Độ sắc của sạn
                   + Contrast  Độ sáng tối của màu ảnh
·        Mosaic Tiles... Tạo các ô khối nổi
                   + Tile Size            kích cỡ của khối
                   + Grout Width      Độ rộng của các vùng chìm
                   + Lighten Grount Độ sáng của các vùng chìm
·        Patchwork...    Tạo khối không gian
                   + Square Size       Kích cỡ của khối
                   + Relief                 Khoảng phân cách ngang của các khối
·        Stained Glass...         Tạo các mạng lưới
                   + Cell size                       Kích cỡ của mạng lưới
                   + Border Thichness       Độ dày của đường viền
                   + Light Intensity            Độ sắc của viền
·        Texturizer...     Hiệu ứng vằn
                   + Texture    Lựa chọn kiểu hiệu ứng
                   + Scaling    Giá trị phóng
                   + Relief       áp lực sáng tối
                   + Light Direction Vị trí đèn chiếu của hiệu ứng
3. Bộ lọc hiệu ứng vẽ
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn Filter -> Brush Strokes
·        Accented Edges         Chuyển sảng sang thể hiện dạng nét vẽ
                   + Edge Width       Độ dày của nét
                   + Edge Brightness         Độ sáng tối
                   + Smoothness       Độ mịn của đường viền
·        Angle Strokes            Hiệu ứng cuấn nét vẽ
                   + Direction Balance       Cân bằng hướng cuấn
                   + Stroke Length             Độ dài của nét chổi quét
                   + Sharpness                            áp lực thể hiện của chổi quét
·        Dark Strokes   Chuyển sang hiệu ứng tối
          + Balance             Giá trị cân bằng
          + Black Intensity  Tăng giá trị tối
          + White Intensity  Tăng giá trị sáng
·        Ink OutLines   Tạo hiệu ứng mốc ảnh
                   + Stroke Length   Độ dài của áp lực
          + Dark Intensity   Tăng giá trị tối
          + Light Intensity   Tăng giá trị sáng
·        Spatter   Hiệu ứng viền màu
          + Spray Radius    Bán kính của các nét
          + Smoothness       Độ mịn của nét


0 comments:

Post a Comment