Chuyên mục được quan tâm nhất

Tìm hiểu về chế độ màu cho ảnh trong Photoshop


Chế độ màu cho ảnh
1. Chuyển đổi chế độ màu
* Mỗi ảnh thường được tổng hợp bởi một chế độ màu riêng tuỳ theo yêu cầu và khả năng thực tế. Với PhotoShop ta có thể chuyển đổi chế độ màu tuỳ theo yêu cầu riêng của ảnh tương ứng.
+ Mở File ảnh cần hiệu chỉnh
+ Chọn Image->Mode cho các chế độ tổng hợp màu như sau:
          - Bitmap ảnh màu chuẩn của Windows
GrayScale ảnh đen trăng (khả năng chuyển sang dạng màu hết sức phức tạp)
          - Indexed Color  ảnh dạng kết hợp màu
          - RGB Color chế độ ảnh tổng hợp 3 màu chuẩn RGB
          - CMYK Color chế độ ảnh tổng hợp 4 màu chuẩn (máy Mac)
          - Lab Color ảnh theo phương thức chụp
          - Multi Channel ảnh đa kênh màu
2. Đổ màu vào vùng ảnh chọn
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh
+ Tạo độ mịn cho vùng ảnh chọn (Select->Feather và nhập độ mịn viền ảnh)
+ Chọn Image->Adjust cho các phương thức đổ màu như sau:
a/ Levels (Ctrl + L) Phương thức đảo theo lớp màu
          - Channel: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
          - Input Level: Giá trị tổng hợp màu vào
          - Output Level: Giá trị tổng hợp màu ra
          (Lựa chọn Preview để xem kết quả trực tiếp)
b/ Auto Levels (Ctrl + Shift + L) Trả lại màu tổng hợp theo mặc định của chương trình.
c/ Curves (Ctrl + M) Phương thức đảo theo đồ thị màu
          - Channel: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
- Bấm kéo chuột vào đường trên đồ thị để tăng cường hoặc giảm bớt màu tương ứng
Auto: Trả lại màu tổng hợp theo phương thức mặc định của chương trình
d/ Color Balance (Ctrl + B) Phương thức cân bằng màu
* Mỗi màu trên thực tế đều có tối thiểu một màu đối ngược. Do vậy trong khi hiệu chỉnh màu sắc của ảnh ta có thể vận dụng điều kiện trên để tăng hoặc giảm cường độ của một màu.
          - Color Levels: Giá trị đối nghịch của mỗi bộ màu (-100 -> 100)
                    Cyan                    ó      Red
                   Magenta     ó      Green
                   Yellow         ó      Blue
          - Tone Balance: Lựa chọn áp lực sáng tối của hiệu chỉnh
                   Shadows              Tối
                   Midtones              Trung bình
                   HighLights           Sáng
e/ Brightness/ Contrast Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
          - Brightness: Tăng hoặc giảm độ sáng
          - Contrast: Tăng hoặc giảm độ sắc
f/ Hue/ Saturation (Ctrl + U) Hiệu chỉnh độ sắc của màu
          - Hue
          - Saturetion: Hiệu chỉnh sắc độ màu
          - Lightness: Hiệu chỉnh độ sáng của màu
g/ Desaturate (Ctrl + Shift + U) Làm giảm bớt sắc độ của màu
h/ Replace Color Phương pháp tăng cường thêm màu
          - Bấm chuột vào vùng trên ảnh cần hiệu chỉnh màu
          - Fuzziness: Mở rộng hoặc thu hẹp vùng hiệu chỉnh
          - Transform: Bấm kéo chuột vào các nút (tam giác)
i/ Selective Color Lựa chọn màu cần hiệu chỉnh (Chỉ các màu có trên ảnh mới có hiệu ứng khi chỉnh)
          - Color: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
          - Nhập giá trị của từng màu kết hợp cho phù hợp với yêu cầu
k/ Channel Mixer Phương pháp tổng hợp kênh màu
          - Output Channel: Chọn kênh màu ra
Source Channels: Thay đổi các giá trị của màu nguồn để tạo hiệu ứng màu
Constant: Hiệu chỉnh hằng số màu (có ảnh hưởng đến màu của ảnh)
m/ Invert (Ctrl + I) Chuyển sang dạng ảnh âm bản
n/ Variations Hiệu chỉnh màu bằng phương pháp tổng hợp
          - Original: ảnh gốc
          Current Pick: ảnh đang hiệu chỉnh
          More...: Tăng cường màu
          Lighter: Tăng sáng
          - Darker: Tăng tối
(Fine ó Coarse áp lực của mỗi lần hiệu chỉnh màu hoặc độ sáng tối)


0 comments:

Post a Comment